bg Biznis plan

Izrada biznis plana

 

BIZNIS PLAN  - izrada biznis plana za Banke, Fond za razvoj Republike Srbije, Razvojnu agenciju Srbije, IPARD i druge fondove i finansijske institucije

Biznis plan se može radititi za različite namene:

 • za sopstvene potrebe
 • za finasnsijske institucije (Banke, Fondovi, Razvojna agencija Srbije, IPARD, lizing kuće…) u cilju dobijanja kredita, bespovratnih sredstava, garancija
 • za potencijalne investitore.

Biznis plan je jedan od bitnijih dokumenata prilikom apliciranja za kredite i bespovratna sredstva kod finansijskih institucija, jer na osnovu njega budući finansijeri upoznaju vaše poslovanje i stiču bolju i precizniju sliku o Vama i Vašem biznisu.

Zato je dobar biznis plan jedan od kjučnih faktora kod planiranja investicije.

 

Kada početi rad na biznis planu?

Za otpočinjanje rada na izradi biznis plana ključna su sledeća tri momenta:

 • kada je jasno i precizno definisana poslovna ideja
 • kada su jasno i precizno definisani resursi (pre svega koliko kapitala-novca postoji i koliko kapitala nedostaje) i
 • kada je, što je više moguće, definisan vremenski okvir u kome bi ova ideja - projekat mogla da se razvije.

 

 

Izrada biznis plana

 

Biznis planom se precizno definiše redosled svih poslovnih aktivnosti koje treba preduzeti prilikom: osnivanja preduzeća, otpočinjanja novog poslovnog poduhvata, proširivanja postojećih poslovnih aktivnosti ili prilikom izlaska iz poslovanja tj. prodaje poslovanja ili prenosa na nekog drugog.                    

Planirana investicija odnosno poslovna ideja u biznis planu se može opisati na 2 načina:

 •   obuhvatanjem celokupnog poslovanja ili
 •  samo dela poslovanja odnosno projekta na kome se radi.

 

Da li će se prilikom izrade biznis plana obuhvatiti celokupno poslovanje zavisi od potrebe za koju se on piše. Najčešće se ceo biznis obuhvata kod početnika u poslovanju kao i u slučajevima kada planiranu investiciju nije moguće odvojiti od ostatka poslovanja. Kada se investicija odnosi samo na deo poslovanja (npr. diversifikacija poslovanja poljoprivrednih gazdinstava ulaganjem u seoski turizam ili razvoj nekog inovativnog proizvoda koji zahteva novo znanje, novu opremu i sl.) biznis plan se radi samo za taj deo poslovanja.

Izrada biznis plana je ključna aktivnost koja pomaže u postizanju jasnog i detaljnog prikaza poslovne ideje i njenog potencijala.

Kroz analizu izvršenu u biznis planu se izrađuje kalkulacija održivosti investicije u odnosu na prihode i rashode koje preduzeće ostvaruje u svom poslovanju.

 

Konačan rezultat analize jesu racio vrednosti koje pokazuju da li je projekat održiv i profitabilan na duži rok, kao i vreme povrata investicije (za koliko godina će investicija biti otplaćena).

Biznis plan je na izvestan način studija izvodljivosti, u kojoj firma nakon istraživanja tržišta i izrade operativnog plana i finansijskih projekcija, može proceniti prihvatljivost predložene poslovne prilike.

Konačan zaklučak biznis plana je i preporuka da li je on održiv i prihvatljiv iz ugla predložene investicije ili zahteva za koji se aplicira.

Ukoliko imate konkretna pitanja ili ako želite pomoć u izradi određenih delova biznis plana, slobodno ih postavite, i rado ćemo Vam pomoći.

 

Imajući u vidu navedeno cena biznis plana se razlikuje, a zavisi od sledećih parametara:

 • Nemene biznis plana
 • Institucije za koju se priprema biznis plan
 • Veličine pravnog lica (mikro, malo, srednje , veliko preduzeće, preduzetnik ili početnik u poslovanju)
 • Složenosti finansijskih izveštaja
 • Roka na koji se rade projekcije u biznis planu